Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Levico BV Glue, Oil & Chemicals
Tbv de verkoop van Carlack68 producten.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Levico BV aangaat met
een afnemer en op alle daaraan voorafgaande aanbiedingen van Levico BV. Afwijkingen van
deze voorwaarden binden Levico BV alleen als deze afwijkingen schriftelijk door Levico BV
zijn geaccepteerd. Aanbiedingen van Levico BV zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt tot
stand wanneer een afnemer een aanbod tijdig en ongewijzigd schriftelijk aanvaardt.

2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel
of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze
algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en wederpartij zullen
alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of
vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de
strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

3. Door Levico BV opgegeven prijzen zijn exclusief O.B., andere belastingen en heffingen.
Kostenstijgingen, voor zover deze drie maanden of later na het tot stand komen van een
overeenkomst plaatsvinden, worden door Levico BV doorberekend na schriftelijke
kennisgeving door Levico BV aan de afnemer.

4. Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn
voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de
offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte
van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of
offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

6. Levering vindt plaats aan het door de afnemer opgegeven adres, waarna het risico van de
geleverde zaken voor de afnemer is. Door Levico BV opgegeven levertermijnen zijn nimmer
fatale termijnen.

7. Als Levico BV door omstandigheden buiten haar schuld of risicosfeer tijdelijk of blijvend niet
in staat is haar verplichtingen na te komen, kan Levico BV de uitvoering van de overeenkomst
opschorten, dan wel de gehele overeenkomst ontbinden, zonder gehouden te zijn tot enige
schadevergoeding.

8. Betaling dient plaats te vinden binnen dertig dagen na factuurdatum, bij gebreke waaraan de
afnemer in verzuim is zonder voorafgaande ingebrekestelling. Als de afnemer in verzuim is, is
de afnemer over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per
maand, of gedeelte daarvan, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten tot een beloop
van 15% van het verschuldigde bedrag.

9. Alle door Levico BV geleverde zaken blijven eigendom van Levico BV totdat de factuur voor
deze zaken volledig is voldaan.

10. Op alle door Levico BV geleverde zaken is de door de producent van die zaken verstrekte
garantie van toepassing. Levico BV verstrekt op de door haar geleverde zaken geen garantie
en Levico BV is uitsluitend gehouden de door haar geleverde zaken, als deze niet voldoen aan
de met Levico BV gesloten overeenkomst, te vervangen door zaken die wel aan de met
Levico BV gesloten overeenkomst voldoen. Desgewenst verschaft Levico BV bij haar aanbod
een monster van de te verkopen zaken.

11. Reclames moeten bij aflevering kenbaar gemaakt worden. Indien dit, gezien de aard der
reclames niet bij aflevering mogelijk is, dienen reclames uiterlijk veertien dagen na aflevering
schriftelijk aan Levico BV kenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waaraan ieder recht op
reclame vervalt.

12. Behalve voor schade, veroorzaakt door schuld of opzet van Levico BV, is Levico BV niet
gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet tot vergoeding van schade die een
gevolg is van de toepassing van de door Levico BV geleverde zaken. De afnemer dient altijd
de door Levico BV geleverde zaken te testen op de door de afnemer te gebruiken materialen
in de door de afnemer toegepaste constructie.

13. Indien en voor zover Levico BV toch gehouden zou zijn tot vergoeding van enige schade, blijft
deze vergoedingsplicht beperkt tot vervanging van de geleverde zaken, dan wel tot
creditering van het factuurbedrag, respectievelijk tot betaling van dat bedrag wat de
verzekeraar van Levico BV te dezer zake aan vergoeding uitkeert.

14. Op alle met Levico BV gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

15. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden
geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene
voorwaarden